Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Tytuł projektu grantowego

"Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Całkowity koszt grantu:

1 342 981,13 zł

W tym dofinasowanie z Funduszy Europejskich:  1 131 864,50 zł

Cel główny przedsięwzięcia grantowego:

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni
 • osoby dorosłe, pobierające naukę w szkołach dla dorosłych
 • środowisko lokalne

Realizatorzy projektu

Tworzenie SCWEW powierzono Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie – placówce obejmującej całościowym oddziaływaniem terapeutyczno-edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół SCWEW tworzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Centrum Autyzmu oraz nauczyciele i specjaliści z innych placówek, zatrudniani (w miarę potrzeb) do realizacji celów SCWEW oraz koordynatorzy ds. współpracy ze SCWEW ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

W skład osobowy zespołu SCWEW Kraków wchodzą:

 • Lider - Aneta Garncarz
 • Ekspert ds. edukacji włączającej - Maciej Bochyński
 • Ekspert ds. technologii wspomagających - Justyna Nizińska
 • Ekspert ds. informacji i ewaluacji - Ewa Oleksy
 • Koordynator SCWEW - Aneta Dziewońska

Zadania SCWEW

 • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i opracowywania IPET, współpracy z rodzicami, pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru pomocy dydaktycznych, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Wspieranie kadry kierowniczej w wypracowaniu całościowego modelu funkcjonowania szkoły/przedszkola jako organizacji włączającej
 • Prowadzenie modelowych zajęć i organizowanie wizyt studyjnych
 • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli
 • Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym
 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 • Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Porady i instruktaże obsługi sprzętu specjalistycznego
 • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi
 • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania promocyjne

Korzyści wynikające ze współpracy SCWEW i Placówek ogólnodostępnych

Aspekt merytoryczny

 • Wysoka jakość edukacji realizowana w miejscu zamieszkania
 • Wsparcie nauczyciela w pracy z konkretnym dzieckiem
 • Wzmacnianie potencjału kadrowego, merytorycznego i sprzętowego oraz kompetencji całego zespołu
 • Personalizacja i indywidualizacja pracy z dzieckiem
 • Transfer wiedzy i umiejętności z placówek specjalnych do ogólnodostępnych
 • Pomoc w zwalczaniu nierówności i dyskryminacji
 • Wsparcie i scalanie lokalnych działań i zasobów

Aspekt kadrowy

 • Uwrażliwienie na potrzeby każdego ucznia
 • Optymalizacja zasobów kadrowych
 • Podniesienie świadomości kadry
 • Dokształcenie kadry zgodnie z aktualnymi potrzebami
 • Podniesienie jakości i umiejętności pracy zespołowej

Aspekt rzeczowy

 • Doposażenie przedszkoli i szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne
 • Mobilność i elastyczność wsparcia rzeczowego