Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Tytuł projektu grantowego

"Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Całkowity koszt grantu:

1 342 981,13 zł

W tym dofinasowanie z Funduszy Europejskich:  1 131 864,50 zł

Cel główny przedsięwzięcia grantowego:

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa

  • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe
  • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół
  • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni
  • osoby dorosłe, pobierające naukę w szkołach dla dorosłych
  • środowisko lokalne

Realizatorzy projektu

Tworzenie SCWEW powierzono Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie – placówce obejmującej całościowym oddziaływaniem terapeutyczno-edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół SCWEW tworzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Centrum Autyzmu oraz nauczyciele i specjaliści z innych placówek, zatrudniani (w miarę potrzeb) do realizacji celów SCWEW oraz koordynatorzy ds. współpracy ze SCWEW ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

W skład osobowy zespołu SCWEW Kraków wchodzą:

  • Lider - Aneta Garncarz
  • Ekspert ds. edukacji włączającej - Maciej Bochyński
  • Ekspert ds. technologii wspomagających - Justyna Nizińska
  • Ekspert ds. informacji i ewaluacji - Ewa Oleksy
  • Koordynator SCWEW - Aneta Dziewońska

Zadania SCWEW

  • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów
  • Wspieranie nauczycieli w zakresie prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i opracowywania IPET, współpracy z rodzicami, pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru pomocy dydaktycznych, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu
  • Wspieranie kadry kierowniczej w wypracowaniu całościowego modelu funkcjonowania szkoły/przedszkola jako organizacji włączającej
  • Prowadzenie modelowych zajęć i organizowanie wizyt studyjnych
  • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli
  • Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym
  • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • Porady i instruktaże obsługi sprzętu specjalistycznego
  • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi
  • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania promocyjne

Korzyści wynikające ze współpracy SCWEW i Placówek ogólnodostępnych

Aspekt merytoryczny

  • Wysoka jakość edukacji realizowana w miejscu zamieszkania
  • Wsparcie nauczyciela w pracy z konkretnym dzieckiem
  • Wzmacnianie potencjału kadrowego, merytorycznego i sprzętowego oraz kompetencji całego zespołu
  • Personalizacja i indywidualizacja pracy z dzieckiem
  • Transfer wiedzy i umiejętności z placówek specjalnych do ogólnodostępnych
  • Pomoc w zwalczaniu nierówności i dyskryminacji
  • Wsparcie i scalanie lokalnych działań i zasobów

Aspekt kadrowy

  • Uwrażliwienie na potrzeby każdego ucznia
  • Optymalizacja zasobów kadrowych
  • Podniesienie świadomości kadry
  • Dokształcenie kadry zgodnie z aktualnymi potrzebami
  • Podniesienie jakości i umiejętności pracy zespołowej

Aspekt rzeczowy

  • Doposażenie przedszkoli i szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne
  • Mobilność i elastyczność wsparcia rzeczowego