Aktualności

Edukacja włączająca - szkolenia dla nauczycieli

19 kwietnia 2022
W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w szkoleniu dla kadr szkół i przedszkoli, realizowanym w ramach projektu pn. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z organizacją i realizacją edukacji włączającej.  Całość szkolenia realizowana będzie zdalnie, z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Spotkania on-line, o łącznej liczbie 45 godzin, będą realizowane podczas trzech zjazdów za pośrednictwem platformy ZOOM. Zakres tematyczny szkolenia przedstawia się następująco:
 
Zjazd Treści merytoryczne
I. 15 godzin dydaktycznych 1.        Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się
●         założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się;
●         zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej;
●         postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia inkluzji.
2.        Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia
●         cele oceny funkcjonalnej (perspektywa ucznia, rodzica, nauczyciela);
●         ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela;
●         typologizacja czynników intrapersonalnych (podmiotowych) i środowiskowych w ocenie funkcjonalnej, analiza i ocena kontekstu uczenia się:
●         przebieg oceny funkcjonalnej: etap diagnostyczny – etap działań wspomagających – etap ewaluacji działań i korekta; poziomy oceny funkcjonalnej z punktu widzenia stopnia specjalizacji wykonywanych obserwacji (oceny);
●         modele oceny: 180, 270 i 360 stopni – funkcje, dostępne narzędzia, sposoby analizowania danych, wykorzystanie wniosków z oceny w projektowaniu warsztatu pracy;
●         klasyfikacja ICF jako sposób opisu funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (zalety podejścia biopsychospołecznego);
●         zaangażowanie kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek w przebieg oceny funkcjonalnej: zadania, sposoby działania, dobre praktyki;
●         planowanie wsparcia w oparciu o wyniki oceny funkcjonalnej – działania nauczycieli i działania szkolnych specjalistów;
●         rola współpracy z rodzicami w ocenie funkcjonalnej – strategie włączania rodziców w etap diagnozy i wsparcia;
●         konsultacje szkolne i ich rola w ocenie funkcjonalnej;
●         trudności, z jakimi spotykają się nauczyciele podczas realizowania oceny funkcjonalnej i metody ich redukcji;
●         znaczenie oceny funkcjonalnej w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
II. 18 godzin dydaktycznych 3.        Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - moduł ogólny
●         zasady UDL – od teorii do praktyki nauczania; metody implementacji kryteriów UDL w dydaktyce ogólnej i szczegółowej; analiza praktycznych implikacji poszczególnych zasad UDL;
●         dostosowania oraz racjonalne usprawnienia – przykłady rozwiązań;
●         metodyka tworzenia tekstu łatwego do czytania (ETR).
4.        Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - moduł szczegółowy
●         modyfikacja stosowanych programów nauczania na potrzeby pracy z klasą
ze zróżnicowanymi potrzebami;
●         projektowanie pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki UDL oraz adaptacji i racjonalnych usprawnień – rozwiązania praktyczne w ramach poszczególnych przedmiotów;
●         wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z grupą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
●         zaangażowanie nauczycieli w budowaniu społeczności klasowej, dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji jako podstawa pracy w środowisku inkluzyjnym i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
III. 12 godzin dydaktycznych 5.        Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami
●         metody radzenia sobie z oporem rodziców;
●         aplikacje i systemy informatyczne sprzyjające porozumiewaniu się rodzica i nauczyciela/specjalisty w kształceniu dziecka na odległość;
●         zasoby elektroniczne, które rodzic może wykorzystać w trakcie pracy z dzieckiem w domu;
●         efektywna współpraca nauczycieli i specjalistów z pracownikami niepedagogicznymi.
6.        Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki
●         rola dyrektora przedszkola/szkoły w nawiązywaniu i podtrzymywaniu skutecznej, międzyinstytucjonalnej współpracy;
●         współpraca nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu/szkole ze specjalistami i kadrą zarządzającą poradni psychologiczno-pedagogicznych, z uwzględnieniem procedury konsultacji szkolnych;
●         współpraca nauczycieli i specjalistów z samorządem – możliwości, bariery, dobre praktyki;
●         współpraca nauczycieli i specjalistów z uczelniami wyższymi – obszary współpracy, potencjalne korzyści i sprawdzone rozwiązania;
●         zakres stosowania RODO i innych przepisów prawa w pracy dyrektora przedszkola/szkoły i pracowników pedagogicznych tych placówek.
7.        Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek
●         profil nauczyciela edukacji włączającej:
●         rozwijanie refleksyjności jako wymiaru kompetencji profesjonalnego nauczyciela.
 
Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy spotkań on-line dla dwóch grup szkoleniowych.
 
GRUPA 1:
I zjazd:
-        27 kwietnia 2022 11.30 – 15.35
-        28 kwietnia 2022 12.00 – 16.05
-        29 kwietnia 2022 11.30 – 15.35
II zjazd:
-        4 maja 2022, 11.00 – 16.00
-        5 maja 2022, 12.00 – 17.00
-        6 maja 2022, 11.00 – 16.00
III zjazd:
-        9 maja 2022, 11.30 – 14.45
-        10 maja 2022, 11.30 – 14.45
-        11 maja 2022, 11.00 – 14.15
 
GRUPA 2
I zjazd:
-        16 maja 2022, 11.30 – 16.15
-        18 maja 2022, 11.00 – 15.20
-        19 maja 2022, 12.00 – 16.30
II zjazd:
-        23 maja 2022, 11.00 – 16.00
-        25 maja 2022, 11.00 – 16.00
-        26 maja 2022, 12.00 – 17.00
III zjazd
-        30 maja 2022, 11.30 – 14.45
-        1 czerwca 2022, 11.30 – 14.45
-        2 czerwca 2022, 12.00 – 15.15
Zapisy na szkolenie prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
I GRUPA: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/26d9b9ba-b083-4c1d-b766-432fcc361d66
II GRUPA: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/6de44f58-26c9-4382-b96b-228c4788d67a


W przypadku pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt:
·         w sprawach merytorycznych  katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl
·         w sprawach związanych z obsługą ZPE marek.soltysiak@ore.edu.pl
Wróc do wszystkich aktualności